วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

อบจ.ภูเก็ตทุ่ม 12 ล.จ้างศึกษาออกแบบ “คลองสวยน้ำใส”

อบจ.ภูเก็ตทุ่มงบ 12 ล้านบาท จ้างบริษัทที่ปรึกษา ศึกษาออกแบบก่อนผุดโครงการคลองสวยน้ำใสในจังหวัดภูเก็ตเตรียมเลือก 6 คลอง จาก 3 อำเภอ ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลอง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แก้ปัญหาน้ำท่วม
          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 มี.ค.55 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 “โครงการคลองสวยน้ำใส จังหวัดภูเก็ตซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโครงการชลประทานภูเก็ต ได้ดำเนินนโยบายในเชิงรุกเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ลุ่มน้ำทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะคลองต่างๆ ในพื้นที่ จึงได้ว่าจ้างบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการศึกษา สำรวจ และออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบริเวณคลองต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อทำแผนแม่บทในภาพรวมของพื้นที่ รวมทั้งเพื่อลดผลกระทบของชุมชนที่ประสบปัญหาด้านคุณภาพน้ำ ปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            นายเฉลียว มั่นพรม วิศวกรโยธา บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ดำเนินโครงการศึกษาออกแบบ โครงการคลองสวยน้ำใส จ.ภูเก็ต กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโครงการชลประทาน ว่าจ้างบริษัทพิสุทธิ์ ให้ดำเนินการศึกษา สำรวจ และออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบริเวณคลองต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวงเงินจำนวน 12 ล้าน ใช้ระยะเวลาในการศึกษาและออกแบบประมาณ 8 เดือน และโครงการนี้จะเสร็จสิ้นประมาณเดือนกันยายน 2555
           หลังจากนั้นจะทราบถึงรายละเอียดโครงการ แผนงาน การออกแบบ ในการพัฒนาและปรับปรุงคลองต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 แห่ง จาก 3 อำเภอ คือ อ.เมือง 2 คลอง อ.ถลาง 2 คลอง และ อ.กะทู้ จำนวน 2 คลอง ซึ่งคาดว่าการปรับปรุงพัฒนาคลองต่างๆ ทั้ง 6 แห่งนั้น จะใช้งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 300 ล้าน แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องมาดูกันในรายละเอียดอีกครั้ง รวมทั้งการเลือกคลองทั้ง 6 แห่ง มาดำเนินการว่าจะเป็นคลองใดบ้าง สำหรับการจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 หลังจากนั้นจะต้องมาฟังความคิดเห็นอีก 1-2 ครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม จากการประสานความคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วย และบางพื้นที่มีอยู่ในแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว
           ขณะที่นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันคุณภาพน้ำในลำคลองต่างๆ ที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เช่น คลองบางใหญ่ คลองเสน่ห์โพธิ์ คลองโคกโตนด คลองปากบางป่าตอง คลองปากบางกมลา คลองสะปำ คลองมุดง มีสภาพเสื่อมโทรม ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำในคลองเหล่านี้มีสภาพเสื่อมโทรม เกิดจากคลองกลายเป็นที่รองรับน้ำเสีย และของเสียจากแหล่งกำเนิด ทั้งจากบ้านเรือน แหล่งชุมชน และสถานประกอบการโดยไม่ได้รับการบำบัด ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถที่จะนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
      
       รวมความสวยงามของทัศนียภาพของชุมชนริมฝั่งคลองดั้งเดิมลดลงด้วย นอกจากนี้ ทั้งคูคลองในปัจจุบันส่วนใหญ่มีความตื้นเขิน เมื่อถึงฤดูฝนน้ำไม่สามารถระบายได้ทัน ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ สร้างความเสียหายให้แก่ชุมชนและบ้านเรือนที่อยู่บริเวณริมคลองเป็นประจำทุก ปี ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ทำการศึกษา ออกแบบในการปรับปรุงและพัฒนาคลองต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสม ให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วย
ข้อมูลจาก...ผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น: