วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เสร็จแล้วอาคารที่พักครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นายกฯ ไพบูลย์ส่งมอบ


อบจ.ภูเก็ตส่งมอบอาคารที่พักครู ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต เพื่อเป็นการช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเรื่องที่พักอาศัย ช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน
          นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และส่งมอบอาคารที่พักข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน อบจ.ภูเก็ต โดยมีนายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต นายวิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วม
          นายวิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ทางโรงเรียนได้นำเสนอโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการครู โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เพื่อเป็นการช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้มีที่พักอาศัย ลดภาระทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่หน่วยงานต้นสังกัดดูแลให้บริการข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด
          ซึ่งทางนายก อบจ.ภูเก็ต ให้ความเห็นชอบ และนำเสนอโครงการต่อสภา อบจ.ภูเก็ต โดยได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 เป็นเงิน 12,500,000 บาท สำหรับก่อสร้างบ้านพักข้าราชการครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ขนาด 4 ชั้น รวม 18 ห้อง และได้ผู้รับจ้างในวงเงิน 12,480,000 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมเวลาทั้งสิ้น 480 วัน
          ด้าน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้มามอบบ้านพักให้แก่คุณครูด้วยความภาคภูมิใจ ในส่วนคณะครูที่ตัดสินใจได้นำโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าสู่การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำให้เกิดการเจริญเติบโตต่างๆ ขึ้นมานั้น เพราะความสามารถของคณะผู้บริหารโรงเรียนอย่างแท้จริง ส่วน อบจ.ภูเก็ต เป็นเพียงกองหนุน และถ้าผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์ก็ไม่สามารถคิดโครงการต่างๆ ที่ดีๆ ให้แก่ครูและนักเรียนได้ โครงการเหล่านี้ก็คงไม่เกิด
      
       อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่จำกัด หากเป็นไปได้ในอนาคต ทาง อบจ.ภูเก็ต จะหาพื้นที่ซื้อที่ดินเพื่อขยายโรงเรียน และเพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนของนักเรียน พร้อมขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมงานได้จำไว้ว่า ความสำเร็จนั้น สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อไมตรีจิตมิตรภาพ ทุกอย่างจะสำเร็จได้ ด้วยน้ำใจไมตรีที่มีให้กันและกัน
โดย.. ASTV Manager ภาคใต้

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อบจ.ภูเก็ตพัฒนาบริการด้านการแพทย์ มอบรถพยาบาลให้ท้องถิ่น


อบจ.ภูเก็ตบูรณาการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน มอบรถยนต์พยาบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งผู้ป่วย
            เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 พ.ค.55 ที่บริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน กิจกรรมบูรณาการการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการภูเก็ตแคร์ ปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
      
       นายไพบูลย์ กล่าวว่า ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นภารกิจสำคัญที่จะนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่รับอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน หรือกรณีเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วม มือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคประชาสังคมที่ต้องระดมทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนรถพยาบาล เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          จากการประชุมร่วมของศูนย์เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต หรือ Phuket Clinic Center ได้มีการเสนอถึงแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัด ภูเก็ต ซึ่งปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ประสบ คือ ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาลเพื่อใช้บริการรับส่งผู้ป่วยให้ถึงสถาน พยาบาลโดยด่วน ดังนั้น ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงได้ดำเนินการเช่ารถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 12 คัน เพื่อสนับสนุนและมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 ท้องถิ่น
      
       ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลตำบลกะรน เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เทศบาลตำบลศรีสุนทร เทศบาลตำบลวิชิต องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว และองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา พร้อมทั้งดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้อง ต้นให้แก่พนักงานประจำรถยนต์พยาบาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดได้ทันท่วงที และถูกต้องตามหลักการช่วยเหลือ นายไพบูลย์กล่าว
ข้อมูลจาก...ผู้จัดการออนไลน์

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อบจ.ภูเก็ตร่วมยินดี “น้องอ้น” ชนะเลิศ “เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วันฯ”


อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ น้องอ้นหรือ นายสุภาษิต วงษานักเรียน ร.ร.เมืองถลาง ผู้ชนะเลิศการประกวด เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล 2012”
      
       ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายสุภาษิต วงษา หรือน้องอ้นนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนเมืองถลาง ที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล 2012” รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย นายบุญเลิศ ปานนุ่ม อาจารย์จากโรงเรียนเมืองถลาง และเพื่อนๆ ของน้องอ้น ตลอดจนน.ส.สุภางค์ ปานนุ่ม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และทีมงาน ทั้งนี้ เพื่อแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจที่เยาวชนภูเก็ตสามารถสร้างประวัติศาสตร์ของทีมงานทูบี นัมเบอร์วันจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้
      
       โครงการ เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล 2012” รุ่นที่ 2 เกิดขึ้นโดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสรรหาเยาวชนที่มีสุขภาพดี มีผลการเรียนดี คัดเลือกเยาวชนจากทั้ง 4 ภาค เพื่อเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ สำหรับ น้องอ้นซึ่งมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยล่าสุด 3.71 ได้เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต ไปเข้าค่ายการประกวดในรอบต่างๆ ที่กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน จนกระทั่งคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้สำเร็จในการแข่งขันรอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา
      
       นายบุญเลิศ ปานนุ่ม อาจารย์โรงเรียนเมืองถลาง ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องอ้น กล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ เพราะเด็กๆ ที่เข้าร่วมประกวดทุกคนจะต้องมีรูปร่างดี เรียนเก่ง สุขภาพจิตดี รวมถึงมีความสามารถพิเศษด้านการร้องเพลง และเต้น ในการนี้จึงอยากเชิญชวนเด็กภูเก็ตได้สะสมความดีของตัวเอง และเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในปีต่อไป ซึ่งบุคคลที่จะสามารถสมัครได้นั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 นอกจากจะมีรูปร่างดี สุขภาพจิตและสุขภาพกายดีแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ต้องมีจิตสาธารณะ และเป็นสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดภูเก็ต ซึ่งน้องอ้นก็เป็นประธานชมรมแกนนำเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดภูเก็ตด้วย
      
       ทางด้าน นายสุภาษิต วงษา หรือ น้องอ้นผู้ชนะเลิศการแข่งขันเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล 2012” กล่าวว่าขอขอบคุณท่านนายก อบจ.ภูเก็ต ตลอดจน คณะครู อาจารย์ และเพื่อนๆ โรงเรียนเมืองถลาง รวมไปถึงกองเชียร์ทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล 2012 สำหรับรุ่นต่อไป เป็นรุ่นที่ 3 แล้ว ก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆ เข้าร่วมโครงการนี้กันเยอะๆ เพราะโครงการนี้จะให้ผลดีต่อเยาวชนทุกคน และที่สำคัญคือ ให้เยาวชนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติด ส่วนกิจกรรมความสามารถพิเศษต่างๆ นั้นเราสามารถฝึกกันได้
      
       ขณะที่ นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอบคุณทางทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และอาจารย์จากโรงเรียนเมืองถลาง รวมถึงเพื่อนๆ ของน้องอ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องประชาชนทุกคนที่ร่วมเชียร์ ร่วมโหวตให้น้องอ้น จนประสบความสำเร็จ สามารถสร้างประวัติศาสตร์ของทีมงานทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้
      
       อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2555 จะมีการประกวดมหกรรมรวมพล ทูบีนัมเบอร์วัน ปี 2555 รอบตัดสินระดับประเทศ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งจะมีทีมงานทูบีนัมเบอร์วันจากจังหวัดภูเก็ต ไปรวมตัวกันในครั้งนี้ด้วย
ข้อมูลจาก...ผู้จัดการออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

อบจ.ภูเก็ตทุ่ม 12 ล.จ้างศึกษาออกแบบ “คลองสวยน้ำใส”

อบจ.ภูเก็ตทุ่มงบ 12 ล้านบาท จ้างบริษัทที่ปรึกษา ศึกษาออกแบบก่อนผุดโครงการคลองสวยน้ำใสในจังหวัดภูเก็ตเตรียมเลือก 6 คลอง จาก 3 อำเภอ ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลอง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แก้ปัญหาน้ำท่วม
          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 มี.ค.55 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 “โครงการคลองสวยน้ำใส จังหวัดภูเก็ตซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโครงการชลประทานภูเก็ต ได้ดำเนินนโยบายในเชิงรุกเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ลุ่มน้ำทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะคลองต่างๆ ในพื้นที่ จึงได้ว่าจ้างบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการศึกษา สำรวจ และออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบริเวณคลองต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อทำแผนแม่บทในภาพรวมของพื้นที่ รวมทั้งเพื่อลดผลกระทบของชุมชนที่ประสบปัญหาด้านคุณภาพน้ำ ปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            นายเฉลียว มั่นพรม วิศวกรโยธา บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ดำเนินโครงการศึกษาออกแบบ โครงการคลองสวยน้ำใส จ.ภูเก็ต กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโครงการชลประทาน ว่าจ้างบริษัทพิสุทธิ์ ให้ดำเนินการศึกษา สำรวจ และออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบริเวณคลองต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวงเงินจำนวน 12 ล้าน ใช้ระยะเวลาในการศึกษาและออกแบบประมาณ 8 เดือน และโครงการนี้จะเสร็จสิ้นประมาณเดือนกันยายน 2555
           หลังจากนั้นจะทราบถึงรายละเอียดโครงการ แผนงาน การออกแบบ ในการพัฒนาและปรับปรุงคลองต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 แห่ง จาก 3 อำเภอ คือ อ.เมือง 2 คลอง อ.ถลาง 2 คลอง และ อ.กะทู้ จำนวน 2 คลอง ซึ่งคาดว่าการปรับปรุงพัฒนาคลองต่างๆ ทั้ง 6 แห่งนั้น จะใช้งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 300 ล้าน แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องมาดูกันในรายละเอียดอีกครั้ง รวมทั้งการเลือกคลองทั้ง 6 แห่ง มาดำเนินการว่าจะเป็นคลองใดบ้าง สำหรับการจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 หลังจากนั้นจะต้องมาฟังความคิดเห็นอีก 1-2 ครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม จากการประสานความคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วย และบางพื้นที่มีอยู่ในแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว
           ขณะที่นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันคุณภาพน้ำในลำคลองต่างๆ ที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เช่น คลองบางใหญ่ คลองเสน่ห์โพธิ์ คลองโคกโตนด คลองปากบางป่าตอง คลองปากบางกมลา คลองสะปำ คลองมุดง มีสภาพเสื่อมโทรม ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำในคลองเหล่านี้มีสภาพเสื่อมโทรม เกิดจากคลองกลายเป็นที่รองรับน้ำเสีย และของเสียจากแหล่งกำเนิด ทั้งจากบ้านเรือน แหล่งชุมชน และสถานประกอบการโดยไม่ได้รับการบำบัด ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถที่จะนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
      
       รวมความสวยงามของทัศนียภาพของชุมชนริมฝั่งคลองดั้งเดิมลดลงด้วย นอกจากนี้ ทั้งคูคลองในปัจจุบันส่วนใหญ่มีความตื้นเขิน เมื่อถึงฤดูฝนน้ำไม่สามารถระบายได้ทัน ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ สร้างความเสียหายให้แก่ชุมชนและบ้านเรือนที่อยู่บริเวณริมคลองเป็นประจำทุก ปี ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ทำการศึกษา ออกแบบในการปรับปรุงและพัฒนาคลองต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสม ให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วย
ข้อมูลจาก...ผู้จัดการออนไลน์

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

“ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์” ลงชิงเก้าอี้นายก อบจ.ภูเก็ต อีกสมัยไพบูลย์ อุปัติศฤงค์อดีตนายก อบจ.ภูเก็ต สมัครลงชิงเก้าอี้อีกสมัย ท่ามกลางกองเชียร์ล้นหลาม ประกาศเดินหน้า ทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม

               วันที่ 5 มี.ค.55 ที่บริเวณศาลาประชาคม จ.ภูเก็ต ซึ่งทาง กกต.กำหนดให้เป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2555 วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เนื่องจากมีผู้สนับสนุนได้นำแผ่นป้ายข้อความ และดอกไม้มาให้กำลังใจ นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ อดีตนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะเป็นผู้สมัครเพียงรายเดียว และมาถึงสถานที่รับสมัครก่อนเวลาเปิดรับสมัคร 08.30 น.และไม่มีผู้มาลงเวลาเพิ่ม จึงทำให้ นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ จึงได้หมายเลข 1 เป็นหมายเลขประจำตัวผู้รับสมัคร
            นายไพบูลย์ กล่าวว่า ยังคงเดินหน้าทำภูเก็ตให้เป็นเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม โดยนำหลักศาสนามาใช้ในการบริหารงาน ให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งการดึงทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในทำงานอย่างแท้จริงเหมือนกับใน สมัยที่ผ่านมา จนทำให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า รางวัลนวัตกรรมแห่งการให้บริการสาธารณะ จากสำนักนายกรัฐมนตรี รางวัลท้องถิ่นดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น
      
       อย่างไรก็ตาม หากได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายก อบจ.ภูเก็ต อีกสมัย สิ่งที่จะดำเนินการ คือ การสร้างสนามกีฬามาตรฐานแห่งใหม่ในพื้นที่ อ.ถลาง ที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ เป็นสนามฟุตบอล เนื่องจากปัจจุบันสนามกีฬาที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับความต้องการ และบริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด รวมถึงการสร้างสนามกีฬาในร่ม หรือสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ที่อาคารลักกี้คอมเพล็กซ์ สะพานหิน อ.เมืองภูเก็ต เพื่อให้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกายของประชาชนทุกเพศทุกวัย
           นอกจากนี้ ก็ยังจะส่งเสริมให้มีพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลัง กายในพื้นที่ต่างๆ ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาได้การส่งเสริมเรื่องของ 1 ตำบล 1 แอโรบิก ก็จะได้ขยายในส่วนของการออกกำลังอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
      
       ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขนั้น จะเน้นการให้บริการเชิงรุกเพิ่มขึ้น โดยจัดให้มีรถบริการฉุกเฉินร่วมกับทางท้องถิ่นต่างๆ และจัดแพทย์พยาบาลลงไปดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน ส่วนของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ก็จะมีการเพิ่มแพทย์เฉพาะทางให้มากขึ้น ทั้งหู คอ จมูก และอื่นๆ โดยตั้งงบประมาณไว้ 200 ล้านบาท ในการพัฒนาบุคลากร เพราะปัจจุบันมีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสัญญาการจ้างจะหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ตนจะต้องลาออกมาก่อน เพื่อให้สามารถเข้าไปสานต่องานดังกล่าวได้ทันท่วงที เพราะได้มีการอนุญาตการต่อสัญญาว่าจ้างครั้งใหม่จากเดิมกำหนดเพียง 1 ปี ออกไปเป็น 5 ปี
      
       ส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวนั้น ก็ยังคงเน้นการทำงานร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ตในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเปิดตลาด ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และมีสายการบินที่เปิดบินตรงเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลจาก...ผู้จัดการออนไลน์