วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อบจ.ภูเก็ตพัฒนาบริการด้านการแพทย์ มอบรถพยาบาลให้ท้องถิ่น


อบจ.ภูเก็ตบูรณาการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน มอบรถยนต์พยาบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งผู้ป่วย
            เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 พ.ค.55 ที่บริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน กิจกรรมบูรณาการการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการภูเก็ตแคร์ ปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
      
       นายไพบูลย์ กล่าวว่า ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นภารกิจสำคัญที่จะนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่รับอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน หรือกรณีเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วม มือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคประชาสังคมที่ต้องระดมทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนรถพยาบาล เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          จากการประชุมร่วมของศูนย์เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต หรือ Phuket Clinic Center ได้มีการเสนอถึงแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัด ภูเก็ต ซึ่งปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ประสบ คือ ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาลเพื่อใช้บริการรับส่งผู้ป่วยให้ถึงสถาน พยาบาลโดยด่วน ดังนั้น ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงได้ดำเนินการเช่ารถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 12 คัน เพื่อสนับสนุนและมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 ท้องถิ่น
      
       ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลตำบลกะรน เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เทศบาลตำบลศรีสุนทร เทศบาลตำบลวิชิต องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว และองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา พร้อมทั้งดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้อง ต้นให้แก่พนักงานประจำรถยนต์พยาบาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดได้ทันท่วงที และถูกต้องตามหลักการช่วยเหลือ นายไพบูลย์กล่าว
ข้อมูลจาก...ผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น: